Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De onderstaande opmerkingen geven een globaal overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over ons beleid op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de uitgebreide privacyverklaring hieronder.

Verzamelen van gegevens via deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u vinden in de paragraaf "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden ten eerste verzameld doorat u de gegevens aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden bijvoorbeeld bij het bezoek van de website automatisch of na uw instemming verzameld door onze IT-systemen. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website opvraagt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gedrag op de website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, ontvanger en doelstelling van de opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om correctie of wissen van deze gegevens te eisen. Wanneer u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, kunt u deze instemming op elk moment voor de toekomst herroepen. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden een beperking te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact met ons opnemen.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van zogenaamde analysesoftware.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de aanbieder:

Externe hosting

Deze website is opgeslagen en wordt beschikbaar gesteld via een externe aanbieder ("gehost"). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van deze hostingpartner. Hierbij zal het met name gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, webtoegang en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.

De extern hosting vindt plaats om te voldoen aan de contractuele verplichtingen met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG) en in het belang van aan veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG). Zodra een overeenkomstige instemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving) voor zover instemming met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG is verstrekt. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Onze hostingpartner(s) zal/zullen uw gegevens slechts verwerken voor zover dit is vereist om aan de contractuele verplichtingen te voldoen en hierbij onze instructies met betrekking tot deze gegevens in acht nemen.

Wij maken gebruik van de diensten van hostingpartner:

Onacy GmbH
Martin-Luther-King-Weg 30
48155 Münster
Deutschland

www.onacy.com

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt. Er wordt uitgelegd met welk doel dit gebeurd.

Wij wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie via e-mail) sprake kan zijn van zgn. veiligheidsgaten. Een naadloze bescherming tegen toegang tot de gegevens door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Sieper GmbH
Schlittenbacher Straße 60
58511 Lüdenscheid

Telefoon: +49 (0)2351 8760
E-mail: info@siku.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke resp. rechtspersoon die alleen of met anderen beslist over de doelstellingen en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (bv. namen, e-mailadressen etc.).

Bewaartermijn

Voor zover binnen deze privacyverklaring geen specifieke opslagduur wordt genoemd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons opgeslagen totdat het doel van de gegevensverwerking vervalt. Wanneer u een gerechtvaardigd verzoek geldend wilt maken om de gegevens te wissen of uw toestemming voor de gegevensverwerking wilt herroepen, worden uw gegevens gewist voor zover wij geen gerechtvaardigde grondslag hebben voor de opslag van uw persoonlijke gegevens (bv. fiscale of juridisch voorgeschreven bewaarplicht); Het wissen van uw persoonlijke gegevens vindt in dit geval uiterlijk plaats wanneer deze grondslag komt te vervallen.

Algemene opmerkingen over de juridische basis van de gegevensverwerking op deze website

Wanneer u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG resp. artikel 9 lid 2 sub a EU-AVG, waarbij bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt conform artikel 9 lid 1 EU-AVG. In geval van uitdrukkelijke instemming met de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen, worden de gegevens daarnaast verwerkt op grond van artikel 49 lid 1 sub a EU-AVG. Wanneer u heeft ingestemd met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bv. via Device-Fingerprinting), vindt de gegevensverwerking daarnaast plaats op grond van artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving). Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen. Wanneer uw gegevens vereist zijn in verband met de uitvoering de overeenkomst of voor precontractuele maatregelen, verwerken we uw gegevens op grond van artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG. Wij verwerken uw gegevens ook wanneer dit vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 sub c EU-AVG. De verwerking van uw gegevens kan bovendien op grond van ons gerechtvaardigd belang plaatsvinden volgens artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG. In de onderstaande paragrafen van deze privacyverklaring gaan we in op de resp. geldende juridische grondslagen in individuele gevallen.

Toezichthouder gegevensbescherming

Wij hebben de volgende toezichthouder aangewezen.

Sieper GmbH
Dhr. Friedhelm Kolks
Schlittenbacher Straße 60
D-58511 Lüdenscheid

Telefoon: +49 (0)2351/ 876-0
E-mail: datenschutzbeauftragter@siku.de

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van hulpmiddelen van ondernemingen die zijn gevestigd in de VS of andere, derde landen die niet zijn onderworpen aan gegevensbescherming. Wanneer deze hulpmiddelen actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens aan derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen gegevensbescherming is gegarandeerd die vergelijkbaar is met de bescherming binnen de EU. Ondernemingen in de VS zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties (zoals bv. veiligheidsdiensten) zonder dat u zich hier als betrokkene tegen kunt verzetten. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat instanties in de VS (bv. geheime diensten) uw gegevens die zich op een server in de VS bevinden voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerking.

Herroepen van uw instemming met de verwerking van de gegevens

Veel verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een al verstrekte instemming met de verwerking op elk moment herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en direct marketing (artikel 21 EU-AVG)

WANNEER HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP GROND VAN ARTIKEL 6 PAR 1 SUB E OF F EU-AVG PLAATSVINDT, HEEFT U OP ELK MOMENT HET RECHT OM OP GROND VAN UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS. DIT GELDT EVENEENS VOOR PROFILERING OP GROND VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESP. JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DEZE VERWERKING, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 1 EU-AVG).

WANNEER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U OP ELK MOMENT HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VANAF DAT MOMENT NIET MEER GEBRUIKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 LID 2 EU-AVG).

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

Bij schending van de EU-AVG heeft de betrokkene het recht van bezwaar via de toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar de betrokkene de gebruikelijk verblijfplaats heeft resp. het werkadres of de plaats waar de vermoedelijke schending heeft plaatsgevonden. Her recht op bezwaar bestaat onaangetast door ander administratief recht of jurisprudentie.

Recht op overdracht van de gegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij op basis van uw instemming of met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken voor uzelf of een derde partij op te vragen in een gangbaar, door geautomatiseerde systemen leesbaar formaat. Wanneer u directe overdracht van de gegevens aan een derde partij verlangt, wordt dit uitsluitend uitgevoerd voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

Informatie, wissen en correctie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de van u opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en daarnaast het recht tot correctie of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de persoonlijke gegevens kunt op elk moment contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt hiervoor op elk moment contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens bestrijdt, hebben we in de regel enige tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van deze controle heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is of was, kunt u in plaats van wissen, de beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, deze echter nog wel nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van wissen, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21 lid 1 EU-AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze rechten. Zolang nog niet is vastgesteld welke rechten prevaleren, heeft u het recht om beperking te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van opslag, uitsluitend worden verwerkt met uw instemming of voor instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen van de u wettelijk toekomende rechten resp. ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of in verband met een zwaarwegend publiek belang binnen de Europese EU of een lidstaat.

SSL- resp. TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke gegevens zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u bij ons als exploitant van de website indient, gebruik van een SSL-resp. TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen doordat op de adresbalk van uw browser “https://” wordt weergegeven in plaats van “http://”. Daarnaast verschijnt er op de adresbalk een slotsymbool.

Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

In gevallen waarbij na het afsluiten van een betaalde overeenkomst de verplichting ontstaat ons uw betaalgegevens (bv. rekeningnummer bij een incassomachtiging) beschikbaar te stellen, zijn deze gegevens benodigd voor het afwikkelen van de betaling.

Het betalingsverkeer via de meest gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen doordat op de adresbalk van uw browser “https://” wordt weergegeven in plaats van “http://”. Daarnaast verschijnt er op de adresbalk een slotsymbool.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons beschikbaar stelt, niet door derden worden ingezien.

Bezwaar tegen reclamemails

Instemming met het gebruik van de verplicht opgenomen contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee afgewezen. De exploitant van deze website behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om in geval van ongewenst toegezonden informatie, bv. spammail, juridische stappen te ondernemen.

4. Verzamelen van gegevens via deze website

Cookies

Op onze webpagina's wordt gebruikgemaakt van zgn. cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en richten op uw apparaat geen schade aan. Cookies worden tijdelijk voor de duur van een bezoek (session-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Session-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u de cookies zelf wist of de cookies automatisch door uw browser worden gewist.

Cookies kunnen deels ook door derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Met behulp van deze cookies is voor ons of voor u het gebruik mogelijk van bepaalde diensten die door deze derde worden aangeboden (bv. cookies voor het afwikkelen van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Een groot aantal cookies is technisch noodzakelijk omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bv. het winkelmandje of de weergave van video's). Andere cookies dienen om het gedrag van de gebruiker te analyseren of om reclame te kunnen weergeven.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van elektronische communicatie, voor het beschikbaar stellen van door u gewenste functies (bv. voor het winkelmandje) of voor de optimalisatie van de website (bv. cookies voor de meting de bezoekersaantallen), worden op grond van artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG opgeslagen voor zover er geen andere rechtsgeldige grondslag van kracht is. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies waarmee de technisch storingsvrije en optimale beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Wanneer instemming voor de opslag van cookies en andere vergelijkbare herkenningstechnologieën is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van deze instemming (artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 lid 1 TTDSG). De instemming kan op elk moment worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt over het plaatsen van cookies en om de cookies alleen in speciale gevallen te aanvaarden of in het algemeen te weigeren. U kunt ook in de browser instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de website worden aangetast.

Voor zover cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en zo nodig om uw instemming vragen.

Logbestanden op de server

De provider waar de website is opgeslagen registreert en verzamelt in zogenaamde server logbestanden informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het gaat hierbij om:

  • Type en versie van uw browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die verbinding maakt
  • Tijd van de aanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens.

De registratie van deze gegevens vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van de webpagina's. Hiervoor moeten de server logbestanden worden bijgehouden.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier vragen toestuurt, wordt de informatie op het formulier bij ons opgeslagen, incl. de door u opgegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG, voor zover uw aanvraag verband houd met de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van voorbereidende maatregelen met betrekking tot een overeenkomst. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG) of op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG) voor zover deze is gevraagd.

De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen tot u verzoekt om de gegevens te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de periode van opslag – blijven onaangetast.

Vragen via e-mail, telefoon of fax

Wanneer u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag, inclusief alle bijbehorende persoonlijke gegevens (naam, vraag) voor de verwerking van uw vraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG, voor zover uw aanvraag verband houd met de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van voorbereidende maatregelen met betrekking tot een overeenkomst. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigd belang aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG) of op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG) voor zover deze is gevraagd.

De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen tot u verzoekt om de gegevens te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de bewaartermijn – blijven onaangetast.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager. Aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee we de tracking- en statistiekgereedschappen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf stelt geen gebruikersprofielen op, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Dit hulpmiddel dient uitsluitend voor het beheer en de communicatie tussen de geïntegreerde gereedschappen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres dat ook aan de moedermaatschappij van Google in de VS kan worden verzonden.

Het gebruik van Google Tag Manager vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang aan een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van de verschillende hulpmiddelen op de website. Zodra een overeenkomstige instemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving) voor zover instemming met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG is verstrekt. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van functies van de analyseservice Google Analytics. Aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics biedt de exploitant van een website de mogelijkheid om het gedrag van de bezoekers te analyseren. De exploitant van de website ontvangt hiervoor verschillende gebruiksgegevens zoals bv. de opgevraagde pagina's, de verblijfduur, het gebruikte besturingssysteem en de locatie van de gebruiker. Deze gegevens worden in een gebruikers-ID samengevat en gekoppeld aan het resp. eindapparaat van de bezoeker van de website.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics onder anderen uw muis- en scrolbewegingen en kliks registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevens aan te vullen en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van Machine-Learning technologie.

Google Analytics maakt hiervoor gebruik van verschillende technologieën waarmee herkenning van de gebruiker ten behoeve van de analyse van het gebruiksgedrag mogelijk wordt (bv. contact cookies of zgn. device fingerprinting). De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Gebruik van deze dienst vindt plaats op grond van uw instemming volgens artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving). Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

Wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens door Google, kunt u via de onderstaande link een browser plug-in downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de opdrachtgegevens en voeren de strenge Duitse voorschriften op het gebied van gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics volledig uit.

Google Analytics E-Commerce tracking

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de functie "E-Commerce tracking" van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce tracking kan de exploitant van de website het koopgedrag van de bezoekers analyseren ter verbetering van de online marketingcampagnes. Hierbij wordt informatie verzameld zoals bijvoorbeeld de ingevoerde bestellingen, gemiddelde waarde van de bestellingen, verzendkosten en de tijd tussen de weergave en de aankoop van een product. Google kan deze gegevens samenvatten onder een transactie-ID die wordt toegewezen aan de resp. gebruiker of het apparaat.

Google Conversion-Tracking

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Conversion-Tracking. Aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion-Tracking kunnen Google en wij vaststellen of de bezoeker bepaalde handelingen heeft uitgevoerd. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld analyseren welke knoppen met welke frequentie op onze website worden aangeklikt en welke producten bijzonder vaak worden bekeken en verkocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij stellen het totale aantal bezoekers vast dat op onze advertenties heeft geklikt en welke handelingen de bezoeker heeft uitgevoerd. Wij ontvangen geen informatie waarmee we een individuele bezoeker kunnen identificeren. Google zelf maakt voor de identificatie gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Gebruik van deze dienst vindt plaats op grond van uw instemming volgens artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving). Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Meer informatie over Google Conversion-Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Facebook Pixel Tracking PRO (Meta)
Wij gebruiken de Shopware extensie "Facebook Pixel Tracking PRO (Meta)." op onze website. Met deze plugin hebben we de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd, die wordt beheerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u een inwoner van de EU bent, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De gegevensverwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Indien van toepassing draagt Facebook Inc. persoonsgegevens over aan de Verenigde Staten. Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de verwerking in opdracht op basis van de EU-DS-GVO. Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van onze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook- of Instagram-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze online aanwezigheid of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze websites oproept en kan een zogenaamde cookie op uw apparaat opslaan. Wanneer u zich vervolgens aanmeldt bij Facebook of wanneer u ingelogd bent, wordt het bezoek aan ons online aanbod genoteerd in uw profiel. Deze informatie kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van andere informatie die Facebook over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van een account op het sociale netwerk "Facebook". Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie"). De via de pixel of cookie verzamelde informatie kan ook door Facebook worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Facebook worden gebruikt voor eigen webdoeleinden en voor advertentiedoeleinden van derden. Facebook kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor aanbiedingen van derden. Facebook kan de via de pixel of cookie verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Facebook over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Facebook", zodat een profiel over u kan worden opgeslagen bij Facebook Ireland Limited. Dit profiel kan worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. De Facebook-pixel kan ook worden gebruikt om uw gedrag op meerdere pagina's te volgen nadat u een Facebook-advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. Bovendien gebruiken we bij het gebruik van de Facebook-pixel de extra functie "uitgebreide matching", waarbij gegevens voor het maken van doelgroepen ("Custom Audiences" of "Look Alike Audiences") gecodeerd naar Facebook worden verzonden. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u hier: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Pagina controller addendum - overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4 nr. 7, art. 26 DSGVO. Deze overeenkomst regelt wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt deze overeenkomst openen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die via de website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig en enkele gegevens aan de hand waarvan we kunnen controleren dat u de rechtmatige eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet resp. op basis van vrijwilligheid geregistreerd. Voor de afwikkeling van de nieuwsbrief maken we gebruik van een nieuwsbriefverwerker die hieronder wordt beschreven.

Campaign van Optimizely

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de dienst Campaign voor het versturen van nieuwsbrieven. Leverancier hiervan is Episerver GmbH, Wallstraße 16, D-10179 Berlin, Duitsland die deel uitmaakt van de Optimizely groep.

Campaign is een dienst waarmee onder andere het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u zich op onze website abonneert op een nieuwsbrief, worden de op het aanmeldingsformulier ingevoerde gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) verwerkt. De toegezonden bevestigingsmail bevat een link waarmee wordt de ontvanger wordt gevraag de aanmelding te bevestigen.

Voor het beschikbaar stellen van de nieuwsbrief maken we gebruik van de tool die de leverancier Optimizely (Episerver) hiervoor levert. Daarom worden uw gegevens aan de server van Optimizely binnen de EU doorgegeven:

Bevestigde e-mailadressen worden verzonden aan een systeem voor het beheer van het abonnement op servers van Optimizely binnen de EU. Alle aan- en afmeldingen en de bijbehorende gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) wordt daar in het systeem opgeslagen. Hierbij worden uw e-mailadres en de IP-gegevens voor het tijdstip van de registratie, de bevestiging en de afmelding geregistreerd.

 

Gegevensanalyse door Campaign

Met behulp van Campaign hebben we de mogelijkheid om een nieuwsbriefcampagne te analyseren. Zo kunnen we bv. zien of een nieuwbriefbericht is geopend en welke links er evt. zijn aangeklikt. Op deze manier kunnen we onder andere vaststellen welke links bijzonder vaak worden aangeklikt.

Daarnaast kunnen we vaststellen of er na het openen/aanklikken bepaalde vooraf gedefinieerde handelingen zijn uitgevoerd (conversion rate). Aan de hand hiervan kunnen we bv. zien of er na het aanklikken van de nieuwsbrief een aankoop is gedaan. Campaign biedt ons ook de mogelijkheid om de ontvangers van de nieuwsbrief aan de hand van verschillende categorieën onder te verdelen ("clusteren"). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bv. worden onderscheiden naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter aan de resp. doelgroepen worden aangepast.

Wanneer u niet wenst in te stemmen met de analyse door Campaign, moet u het abonnement op de nieuwsbrief beëindigen. Hiervoor vindt u in elke mail met de aankondiging van de nieuwsbrief een link. Uitgebreide informatie over de functies van Campaign vindt u onder de volgende link:
https://www.optimizely.com/de/produkte/campaign/#features.

Juridische basis

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG). U kunt deze instemming op elk moment herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

Bewaartermijn

De door u in verband met de aanmelding voor de nieuwsbrief afgegeven gegevens worden tot aan uw afmelding van de nieuwsbrief opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen worden hierdoor niet aangetast.

Na uw afmelding als abonnee van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres bij ons resp. bij de aanbieder van de nieuwsbriefdienst mogelijk in een zgn. blacklist opgeslagen wanneer dit voor het verhinderen van toekomstige mailings noodzakelijk is. De gegevens uit de blacklist worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan andere gegevens gekoppeld. Dit is zowel in uw als ook in ons belang om de wettelijke voorschriften bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG) in acht te nemen. De opslag in een blacklist is niet in tijd beperkt. U kunt bezwaar maken tegen de opslag wanneer u een gerechtvaardigd belang kunt aanvoeren.

Verdere informatie vindt u de bepalingen over gegevensbescherming van Campaign op: https://www.optimizely.com/de/legal/datenschutz/.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op deze website worden video's van de website YouTube ingebonden Exploitant van deze website is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij maken gebruik van YouTube met uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoeker op onze website opslaat voordat de gebruiker de video opvraagt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube partners wordt door de uitgebreide gegevensbescherming echter niet dwingend uitgesloten. YouTube maakt bijvoorbeeld – onafhankelijk van de vraag of u een video heeft geopend – een verbinding met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube video op onze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt de YouTube server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Wanneer u met uw YouTube account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij YouTube af te melden.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat plaatsen of gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. Device-fingerprinting) . Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers op onze website. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om statistieken over video's op te stellen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en poging tot fraude te verijdelen.

Eventueel kunnen er na het starten van een YouTube video andere processen voor gegevensregistratie worden gestart waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in verband met een optimale weergave van ons online aanbod. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 lid f AVG. Zodra een overeenkomstige instemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving) voor zover instemming met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG is verstrekt. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

Verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)

Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van het videoportal Vimeo. Aanbieder van deze service is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New

York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van een Vimeo video, wordt er een verbinding gemaakt met

Vimeo servers. Hierbij wordt aan de Vimeo server doorgegeven welke van onze pagina's u bezocht

heeft. Daarnaast ontvangt Vimeo uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter zodanig ingesteld, dat Vimeo uw

handelingen tijdens gebruik niet kan traceren en geen cookies kan plaatsen.

Het gebruik van Vimeo vindt plaats in verband met een optimale weergave van ons online aanbod.

Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG. Wanneer er is gevraagd om de bijbehorende

instemming, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub a

EU-AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de standaard contractclausules van de Europese Commissie

en volgens uitspraak van Vimeo met betrekking tot gerechtvaardigd belang. Details vindt u hier:

https://vimeo.com/privacy.

Verder informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo

onder:

https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Op deze pagina wordt gebruikgemaakt van de kaartservice Google Maps. Aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om van de functionaliteit van Google Maps gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps is geactiveerd, kan Google in verband met een uniforme weergave gebruikmaken van de lettertypen van Google Fonts. Bij het openen van Google Maps laadt uw browser de benodigde Web Fonts in de cache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in verband met een verbeterde weergave van onze online diensten en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website opgenomen locaties. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 lid f AVG. Zodra een overeenkomstige instemming is opgevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG (Duitse telecomwetgeving) voor zover instemming met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG is verstrekt. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Verder informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

8. eCommerce een aanbieders van betaaldiensten

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens van de klant en contractgegevens voor de grondslag, inhoudelijke bepalingen en verandering van onze contractuele relaties. Persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruik wij uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienstverlenging mogelijk te maken of in rekening te brengen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie en na afloop van de bestaande wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen gewist. De wettelijk vastgelegde bewaartermijnen worden hierdoor niet aangetast.

Gegevensoverdracht bij afsluiten van een contract voor onlineshops, handelaren en goederenverzending

Wanneer u artikelen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat voor de levering wordt ingeschakeld en aan de betaaldienst die met de afwikkeling van het betalingsverkeer wordt belast. Er worden uitsluitend gegevens beschikbaar gesteld die de dienstverlener nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG, waarin de verwerking van gegevens voor uitvoering of voorbereidende maatregelen van een overeenkomst is vastgelegd en toegestaan. Wanneer u een resp. instemming volgens artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG heeft verleend, geven we uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat wordt ingeschakeld voor de levering van de goederen zodat de vervoerder u kan informeren over de status van uw bestelling. U kunt deze toestemming op elk moment herroepen.

Betaaldiensten

Wij bieden op onze website betaaldiensten aan van derden. Wanneer u iets bij ons aanschaft, worden uw betaalgegevens (bv. naam, bedrag, bankverbinding, creditcardnummer) door de dienstverlener verwerkt voor de afwikkeling van de betaling. Voor deze transacties zijn de resp. contractuele bepalingen en de voorschriften voor de gegevensbescherming van de resp. aanbieder van kracht. Het gebruik van betaaldienst vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG (afwikkeling van de overeenkomst) en in het belang van een vlotte, comfortabele en veilige betaalprocedure artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw instemming wordt gevraagd, vormt artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG de juridische basis voor de gegevensverwerking. Uw instemming kan op elk moment worden herroepen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de diensten van de volgende betaaldiensten / dienstverleners:

PayPal

Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (verder "PayPal").

De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de standaard contractclausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Verdere details vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Directe overboeking

Aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (verder "Sofort GmbH"). Door gebruik te maken van de "directe overboeking" ontvangen we in real-time een bevestiging van de betaling van Sofort GmbH en kunnen we direct beginnen met de uitvoering van onze verplichtingen. Wanneer u heeft gekozen voor de betaalwijze "Directe overboeking" verstuurt u de PIN-code en een geldige TAN aan Sofort GmbH waarmee deze in uw online bank account kan inloggen. Sofort GmbH controleert na het inloggen het tegoed op uw rekening en voert de overboeking aan ons uit met behulp van de door u beschikbaar gestelde TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons direct een bevestiging van de transactie. Na het inloggen worden bovendien uw omzetten, het tegoed op uw handelskrediet en de aanwezigheid van andere rekeningen en de tegoeden daarop gecontroleerd. Naast de PIN-code en de TAN worden ook de door u ingevoerde betaalgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH verzonden. Bij de persoonlijke gegevens gaat het om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en mogelijk andere gegevens die van belang zijn voor het afwikkelen van de betaling. Het versturen van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en fraude te voorkomen. Details over de betaling met directe overboeking vindt u op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Aanbieder van deze betaaldienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over de omgang met uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Amazon Pay op de volgende pagina: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Unzer

Voor de afwikkeling van uw betalingen, in het bijzonder de beveiligde aankoop op rekening, directe overboeking en betaling via creditcard, maken we gebruik van de diensten van Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Hiervoor geven we uw persoonlijke gegevens door aan deze dienstverlener.

Deze doorgave vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG en slechts voor zover dit in het kader van de afwikkeling noodzakelijk is.

Unzer GmbH voert bij aankoop op rekening een controle voor de kredietwaardigheid uit. Hierbij worden eveneens gegeven over de betaling conform artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG op grond van een gerechtvaardigd belang van Unzer GmbH in verband met het vaststellen uw kredietwaardigheid aan informatiebureaus doorgegeven. Het kan hierbij gaan om de volgende, bij wijze van voorbeeld maar niet uitputtend, genoemde dienstverleners: Schufa Holding AG, CRIF Bürgel GmbH, Arvato Infoscore GmbH, Universum Business GmbH, Bisnode D & B Austria GmbH.

Het resultaat van de controle op de kredietwaardigheid met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van weigering wordt door Unzer GmbH gebruikt voor de beslissing met betrekking tot de resp. betaalwijze. Het resultaat van de controle op kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. Score-waarden). Voor zover Score-waarde in het resultaat worden opgenomen, gebeurt dit op grond van een wetenschappelijk erkende wiskundig/statistische methode. In de berekening van de Score-waarden worden ander andere, echter niet uitsluitend, adresgegevens opgenomen. Verdere informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vindt u in de privacyverklaring van Unzer GmbH https://www.unzer.com/de/datenschutz#datenschutzhinweise-gem-art-1314-und-21-dsgvo.

U kunt op elk moment bezwaar maken de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een bericht te sturen aan Unzer GmbH. Unzer GmbH behoudt echter ook in dat geval het recht om uw persoonlijke gegevens verder te verwerken voor zover dit voor de contractueel verplichte afwikkeling van de betaling vereist is.

9. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. via e-mail de post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder vindt u informatie over de omvang, doelstelling en het gebruik van de persoonlijke gegevens die u in het kader van een sollicitatieprocedure aan ons ter beschikking stelt. Wij verzekeren u, dat het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensregistratie

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de hieraan gekoppelde persoonlijke gegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiebescheiden, notities in het kader van sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit voor de beslissing over de arbeidsrelatie vereist is. De juridische basis hiervoor is artikel 26 BDSG volgens geldend Duits recht (aangaan van een arbeidsovereenkomst), artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG (algemeen aangaan van een overeenkomst) en – indien u hiervoor toestemming heeft gegeven – artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen. Uw persoonlijke gegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Wanneer de sollicitatie succesvol verloopt, worden de door u beschikbaar gestelde gegevens op grond van artikel 26 BDSG en artikel 6 lid 1 sub b EU-AVG voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in onze gegevensverwerkende systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

Wanneer wij u geen functie kunnen aanbieden, u een aanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor, de door u beschikbaar gestelde gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub d EU-AVG) tot 6 maanden na beëindigen van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekken van de sollicitatie) op te slaan. De gegevens worden vervolgens gewist en de fysieke documenten worden vernietigd. De opslag dient in het bijzonder ter documentatie in geval van een geschil. Indien duidelijk is dat de opslag van gegevens na afloop van de 6 maanden noodzakelijk is (bv. op grond van een dreigend of lopend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de opslag is vervallen.

Langere opslag kan bovendien plaatsvinden wanneer u een dienovereenkomstige toestemming heeft verleend (artikel 6 lid 1 sub a EU-AVG) of wanneer wissen door een wettelijke bewaringplicht wordt tegengesproken.

 

10. Kansspel

Sieper GmbH verzamelt en gebruikt de gegevens van de deelnemers uitsluitend voor de uitvoering van het kansspel. Verdere verzameling en gebruik van gegevens geschieden enkel na toestemming van de deelnemer.

De deelname aan het kansspel veronderstelt de verstrekking van persoonsgegevens. De deelnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door hem overgedragen gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van het kansspel worden verzameld en verwerkt. De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat hij op het verstrekte e-mailadres berichten over het kansspel van Sieper GmbH zal ontvangen. Bij intrekking van de toestemming wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het kansspel.

De door de deelnemer in het kader van het kansspel ingevoerde en overgedragen persoonsgegevens worden door Sieper GmbH uitsluitend voor de uitvoering en afwikkeling van het kansspel verzameld, opgeslagen en gebruikt, bv. voor de bezorging van de prijs aan derden (bv. de post, pakketdienst etc.). De gegevens worden na volledige uitvoering van het kansspel onmiddellijk en definitief verwijderd.

De nieuwsbriefinschrijving is geen voorwaarde voor deelname aan het kansspel. Bij inschrijving op de nieuwsbrief te ontvangen, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief. Daarbij gelden de voorwaarden zoals beschreven onder punt 3.2.