Algemene voorwaarden van Sieper GmbH

§ 1 Geldigheid en begrippen

(1)    De onderstaande algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle via onze online shop https://www.siku.de gesloten overeenkomsten tussen ons

Sieper GmbH
Schlittenbacher Str. 60
D-58511 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0)2351-876-0
Handelsregister: HR B 3985
Kantongerecht Iserlohn

en de resp. klant als consument/eindgebruiker.

(2)    Eindgebruiker is elke natuurlijke persoon die een rechtsgeldige overeenkomst aangaat die overwegend noch als zakelijk beroepsmatige noch als zakelijke handeling als zelfstandig ondernemer kan worden beschouwd (§13 BGB). 

(3)    Doorslaggevend hierbij is de bij afsluiting van de overeenkomst resp. geldige versie van de algemene voorwaarden.

(4)    Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend tenzij wij uitdrukkelijk instemmen met de geldigheid van deze voorwaarden. 


§ 2 Totstandkoming van een overeenkomst, opslag van de tekst

(1)    De presentatie van de artikelen in onze onlineshop vormt geen rechtsgeldig bindend aanbod van onze kant maar moet worden begrepen als een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om artikelen te bestellen. 

(2)    Met de bestelling van de gewenste artikelen geeft een klant een rechtsgeldig aanbod af tot sluiten van een verkoopovereenkomst.

(3)    De klant geeft een rechtsgeldig aanbod af in de zin van § 2 (2) door de in onze onlineshop gepresenteerde bestelprocedure als volgt met succes te doorlopen: 

1.    Keuze van de gewenste artikelen en het gewenste aantal
2.    Bevestigen door aanklikken van het schakelvlak "IN HET WINKELMANDJE"
3.    Controleren van de gegevens in het winkelmandje
4.    Aanklikken van het schakelvlak "NAAR DE KASSA"
5.    Aanmelden met een bestaand gebruikersaccount door invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord)
of
Aanmaken van een nieuw gebruikersaccount door invoeren van de vereiste gegevens
of 
Kiezen voor de mogelijkheid om als gast te bestellen door aanvinken van de optie "Geen gebruikersaccount aanmaken".
6.    Tweede controle resp. correcte van de ingevoerde gegevens en kiezen van de betaal- en verzendmethode
7.    Bindende verzending van de bestelling door aanklikken van het schakelvlak "KOPEN EN BESTELLEN"

De klant kan alvorens de bestelling bindend te verzenden, met behulp van de "terug" toets in de gebruikte browser, na controle van de ingevoerde gegevens weer teruggaan naar de pagina waar de gegevens van de klant worden geregistreerd en onjuiste invoer corrigeren resp. door sluiten van de browser de bestelprocedure afbreken. Wij bevestigen de bestelling direct na ontvangst door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("Opdrachtbevestiging"). Hiermee aanvaarden we de opdracht van de klant.

(4)    We slaan de tekst van de bestelling op en sturen de bestelgegevens, onze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging per e-mail aan de klant. De algemene voorwaarden zijn ook op elk moment in te zien onder http://www.siku.de/rechtliches/agb/. De vorige bestellingen kunnen in de klantomgeving onder "Mijn account"  "Mijn bestellingen" worden ingezien.

 

§ 3 Prijzen, verzendkosten, betaling

(1)    De prijzen worden vermeld inclusief de wettelijke BTW. Hier komen eventueel de verzendkosten bij. De prijs inclusief BTW en verzendkosten wordt bovendien op het invoerscherm weergegeven voordat dat klant de bestelling verzendt.

(2)    De klant heeft de mogelijkheid om de betaling te voldoen per directe overschrijving, PayPal, Amazon Pay, creditcard (Visa, Mastercard) of verzekerde verzending op rekening.


§ 4 Levering

(1)    Voor zover in de beschrijving van het product niet anders is vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen direct gereed voor verzending. Levering vind in het binnenland (Duitsland) plaats binnen 5 werkdagen na de opdrachtbevestiging, in het buitenland binnen 7 werkdagen. Wanneer het einde van deze termijn op een zaterdag valt, vindt de levering plaats op de eerstvolgende werkdag.

(2)    Het risico van toevallig verlies en achteruitgang in kwaliteit van de verkochte artikelen gaat ook bij verzending pas bij overdracht van de artikelen over op de klant.


§ 5 Voorbehoud van eigendom

Wij behouden ons tot volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom aan de artikelen voor.


§ 6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

(1)    De consument heeft wettelijk recht op herroeping. Aan de hand van het onderstaande voorbeeld informeren wij de klant over dit recht. Een voorbeeld van het herroepingsformulier is opgenomen onder § 7.


*********************************************************************************************************************************

Uitleg van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Het herroepingsrecht bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aan te wijzen derde partij met uitzondering van de vervoerder, de artikelen in ontvangst heeft genomen.

Om aanspraak te maken op uw herroepingsrecht, moet u ons

Sieper GmbH
Schlittenbacher Str. 60
D-58511 Lüdenscheid 
Tel.: +49 (0)2351-876-166
E-mail info@siku.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een via de post verzonden brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld, dit is echter niet voorgeschreven.

Om uw aanspraak op het herroepingsrecht te waarborgen, is het voldoende dat u de mededeling over uw besluit om van dit recht gebruik te maken, binnen de gestelde termijn aan ons verstuurd.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle betalingen de wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten voor verzending en levering (met uitzondering van evt. aanvullende kosten die kunnen ontstaan door uw keuze voor een afwijkende aflevermethode, anders dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending), direct terug te betalen, uiterlijk echter binnen veertien dagen vanaf de dag waarop uw bericht over het herroepen van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling maken we gebruik van het zelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gekozen tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Er worden in verband met deze terugbetaling in geen geval vergoedingen betaald.

Wij kunnen de terugbetaling voorbehouden totdat we de artikelen hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke situatie als eerste ontstaat.

U dient de artikelen per omgaande aan ons te retourneren, echter in elk geval binnen veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw voornemen om gebruik te maken van uw herroepingsrecht. Deze termijn wordt beschouwd als aangehouden wanneer u de artikelen vóór afloop van de gestelde termijn van veertien dagen heeft verzonden.

De klant draagt de directe kosten van de retourzending.

Einde uitleg van het herroepingsrecht

*********************************************************************************************************************************
(2)    De klant draagt bij herroeping de directe kosten van de retourzending.


§ 7 Formulier voor herroeping

Conform wettelijk voorschrift, informeren wij u als volgt over het voorbeeld herroepingsformulier:

*********************************************************************************************************************************
Voorbeeld formulier voor herroeping

(vul het onderstaande formulier in wanneer u de overeenkomst wilt herroepen en stuur het ingevulde formulier aan ons terug)

Aan:
Sieper GmbH
Schlittenbacher Str. 60
D-58511 Lüdenscheid 

E-mail info@siku.de

Hierbij herroep(en) ik (wij) (*) de door mij (ons) (*) afgesloten overeenkomst met betrekking tot de onderstaande artikelen (*) / de levering van de volgende dienstverlening (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

__________________

Naam (namen) van de afnemer(s)

_____________________________________________________

Adres van de afnemer(s)


_____________________________________________________

Handtekening van de afnemer(s) (alleen bij mededeling op papier)

__________________

Datum

__________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

*********************************************************************************************************************************

§ 8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen, met name §§ 434 ev. BGB zijn van kracht.


§ 9 Aansprakelijkheid

(1)    Aanspraak van de klant op schadevergoeding is uitgesloten. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding op grond van (levens)gevaarlijk (lichamelijk) letsel, schade aan de gezondheid of ernstige schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde kardinale verplichtingen) en de aansprakelijkheid voor overige schade die is te herleiden tot grove nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of aangewezen uitvoerenden. Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het realiseren van de doelstelling van de overeenkomst.

(2)    Bij schending van een wezenlijke verplichting is de vergoeding beperkt tot de typische voorzienbare schade wanneer deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid tenzij er sprake is van aanspraak op vergoeding op grond van (levens)gevaarlijk (lichamelijk) letsel, schade aan de gezondheid.

(3)    De uitsluitingen zoals bepaald in par (1) en (2) gelden ook met betrekking tot onze wettelijke vertegenwoordigers en aangewezen uitvoerenden wanneer de aanspraken direct tegenover deze partijen geldend worden gemaakt.

(4)    De uit par (1) en (2) ontstane uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet wanneer wij de gebreken met kwade opzet hebben verzwegen of wanneer wij de garantie voor de toestand van de artikelen hebben aanvaard. Hetzelfde geldt wanneer wij met de klant een overeenkomst over de toestand van de artikelen hebben gesloten. De voorschriften op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving blijven hierdoor onaangetast.


§ 10 Auteursrechten

Wij behouden ons alle auteursrechten voor aan de afbeeldingen, films, foto's en teksten die in onze onlineshop worden gepubliceerd. Gebruik van de afbeeldingen, films, foto's en teksten is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.


§ 11 Taal van de overeenkomst, toepasbaar recht, omgang met conflicten

(1)    Deze overeenkomst is uitsluitend in het Duits beschikbaar.

(2)    Op alle overeenkomsten tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van kracht onder uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. 
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de beperking van de rechtskeuze en toepasbaarheid van dwingende voorschriften van in het bijzonder de overheid in het land waar de klant zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(3)    De EU-commissie heeft een internetplatform in het leven geroepen voor online arbitrage bij geschillen. Dit platform moet worden beschouwd als eerste aanspreekpunt voor buitengerechtelijke arbitrage bij geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die ontstaan op grond van online verkoopovereenkomsten. Verder informatie hierover is beschikbaar op de volgende website: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht tot deelname aan arbitrage bij geschillen door een consumentenorganisatie.


§ 12 Klantenservice

Onze klantenservice is beschikbaar voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 8:00 tot 16:00 (vrijdag tot 14:00) onder

Telefoon: +49 (0)2351 876-0
Fax: +49 (0)2351-876-166
E-mail: info@siku.de 

Versie van deze algemene voorwaarden: december 2022